site yönetimi tarafından yapılan masrafların fahiş ve usulsüz olduğunu, site sakinlerine hesap verilmediğini, müvekkillerinin birliğin işletme projesine itiraz ettiklerini

T.C.

YARGITAY

20. HUKUK DAİRESİ

E. 2017/949

K. 2018/3136

T. 16.4.2018

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davacı, davalı site yönetimi ve dahili davalılar vekilleri tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili dava dilekçesinde; müvekkillerinin davaya konu anataşınmazdaki sitede kat maliki olduklarını, sitede ….03.2012 tarihinde kat malikleri kurulu toplantısı yapıldığını, alınan kararların ….03.2012 tarihinde yazılı olarak müvekkillerine bildirildiğini, ancak site olarak adlandırılan etrafı çevrili alanın … ayrı parselden oluştuğunu, toplam … adet villa bulunup müvekkillerinin farklı parsellerde ikamet ettiklerini, 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun ancak tek parsel üzerindeki yapılarda kurulabileceğini, her parselin farklı yönetim planı bulunduğunu, sitede 5711 Sayılı Kanun uyarınca toplu yönetime hala geçilmediğini, dolayısı ile site yönetimi tarafından toplanan kat malikleri kurulu toplantısı ve alınan kararların yok hükmünde olduğunu, kat malikleri kurulu toplantısının yönetim planında belirtilen tarihlerde yapılmadığını, site yönetimi tarafından yapılan masrafların fahiş ve usulsüz olduğunu, site sakinlerine hesap verilmediğini, müvekkillerinin birliğin işletme projesine itiraz ettiklerini, site yönetiminin bugüne kadar … numaralı parselde bulunan villadan hiçbir aidat talep etmediğini beyan ederek, anlatılan sebeplerle fazlaya dair haklarının saklı kalması kaydı ile, ….03.2012 tarihli kat malikleri kurulunda alınan kararların iptaline, davalı site yönetiminin yasal ve geçerli bir site yönetimi olmadığının tespitine, her parselin kendi yönetimini seçebilmesi konusunda hakimin müdahalesine karar verilmesini istemiştir.

Mahkemece; Orkide Villaları Sitesinin birden fazla parsel üzerinde kurulu olduğu, anılan site tarafından tüm kat maliklerinin katılımı ile site yönetimi oluşturulmasına karar verildiği, oybirliği ile ….03.2007 tarihinde alınan karar sonrasında toplu yapı benzeri statü oluşturulan sitede yönetim planı değişikliği yapılmayıp toplu yapı yönetimi de oluşturulmadığı, davaya konu site birden fazla parsel üzerinde kurulu olmakla Kat Mülkiyeti Kanununun uygulanamayacağı, bunun için de yönetici tayininin, işletme projesinin, avans toplanmasının söz konusu olmadığı, paylı mülkiyet konusunu düzenleyen Türk Medeni Kanununun 690. vd. maddeleri gereğince paydaşların çoğunlukla aldığı kararların bağlayıcı olduğu, ortak kullanım yerlerinden ve hizmetlerden yararlananların sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre sorumlu tutulmaları gerektiği, birden fazla parsel üzerinde kurulu sitede hizmetten yararlanmakta olan bağımsız bölüm malikinin veya sakininin ortak giderlerden sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre sorumlu olup paydaşların toplanarak gider ve tahsilat konusunda karar alabilecekleri, bu kararın sözleşme niteliğinde kabul edileceği, davaya konu …/03/2012 tarihli kat malikleri toplantısının tarafları bağlayıcı ana sözleşme olan yönetim planına uygun olarak yapılıp Türk Medeni Kanununun 690. maddesine göre pay çoğunluğunca alınmış olduğu gerekçesiyle; 5711 Sayılı Kanun ile değişik KMK hükümlerine göre toplu yapı yönetimi oluşturmayan Orkide Yalıları Sitesi’nde yasal ve geçerli bir site yönetimi bulunmadığının tespitine, parsel maliklerinin yönetici tayini konusunda yetkili görevli sulh hukuk mahkemesine başvurmak konusunda muhtariyetlerine, yönetim planına uygun şekilde yapılan …/03/2012 tarihli kat malikleri kurulu kararının iptali talebinin reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili, davalı site yönetimi vekili ve dahili davalılar vekilleri tarafından ayrı ayrı temyiz edilmiştir.

SONUÇ : Dava; kat malikleri kurulu toplantısının yönetim planında belirtilen tarihlerde toplanmadığının, site yönetimi tarafından yapılan masrafların fahiş ve usulsüz olduğununun, site sakinlerine hesap verilmediğinin, müvekkillerinin birliğin işletme projesine itiraz ettiklerinin, site yönetiminin bu güne kadar … numaralı parselde bulunan villadan hiç bir aidat talep etmediğinin tespiti üzerine bu minvalde ….03.2012 tarihli kat malikleri kurulunda alınan kararların iptali, davalı site yönetiminin yasal ve geçerli bir site yönetimi olmadığının tespiti, her parselin kendi yönetimini seçebilmesi konusunda hakimin müdahalesi istemine dair olup; dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlar ile yasal gerektirici nedenlere göre, mahkemece yazılı olduğu şekilde karar verilmesinde bir isabetsizlik bulunmadığından, yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddi ile usule ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenlere ayrı ayrı yükletilmesine 16/04/2018 gününde oybirliği ile karar verildi.